CAMT ร่วม MOU บริษัท บริษัท ทีพีซีเอกซ์ และบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี

18 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ Certifile ร่วมกับคุณ ธวัชชัย ตั้งวรกิจถาวร กรรมการบริหารบริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด และคุณภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยี NFTs (Non-Fungible Token) และ Blockchain ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้อย่างโปร่งใส ผ่านแอปพลิเคชัน Bitkub NEXT รวมถึงเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ Certifile มาประยุกต์ใช้กับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมกับองค์การการศึกษา ส่งเสริมและต่อยอดความรู้ความชำนาญของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่