โครงการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

27 ตุลาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ อาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อ และผู้ที่สนใจ สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีอยู่หลายระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ แนะนำการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย เจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนะนำการกรอกข้อมูลภาระงานและผลการปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS สำหรับสายวิชาการ โดย รศ.ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้อง VDO Wall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่