ENG CMU Explores Schaeffler Vietnam’s High-Tech Factory!

7 มีนาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา สุทธกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเยี่ยมชม Schaeffler Vietnam Factory และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ทั้งทางด้านการวิจัยและการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และสหกิจศึกษา ร่วมกับ Schaeffler Vietnam Co., Ltd

Schaeffler Vietnam Factory ตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะในเมืองเบียนฮัว ประมาณ 50 กิโลเมตร จากเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ โดยมีสายการผลิตตลับลูกปืนอุตสาหกรรม และส่วนประกอบสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โรงงานแห่งนี้ได้ติดตั้งเครื่องจักรผลิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ แชฟฟ์เลอร์ในการรักษามาตรฐานคุณภาพที่เหมือนกันทั่วโลก และที่นี่ยังเป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้โซลูชัน อินดัสตรี 4.0 ล่าสุดที่พัฒนาโดยแชฟฟ์เลอร์ อีกทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพของแชฟฟ์เลอร์ SmartCheck ถึง 70 ตำแหน่งที่สำคัญภายในโรงงาน
แกลลอรี่