3D Concrete Printing Workshop เผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซีเมนต์สามมิติ

21 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด จัดกิจกรรม "3D Concrete Printing Workshop" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจในนวัตกรรมการขึ้นรูปด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซิเมนต์สามมิติ โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่