คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ นำทีมนักศึกษาคว้ารางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

6 สิงหาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท นำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2563 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้คว้ารางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล และเหรียญเงิน 4 รางวัล ดังนี้


รางวัล เหรียญทอง
เรื่อง “นวัตกรรมกระบวนการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน เพื่อพัฒาสมบัติฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ (Innovation of Bacterial Cellulose Production from Different Carboon Sources for Biopolymer Film Properties Development)”
นักศึกษาผู้นำเสนอผลงาน (นักประดิษฐ์)
1. นางสาวกมลวรรณ เตชัย
2. นางสาวทัตสรวง เงินบำรุง
3. นายอภิวิชญ์ บุญมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง “ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสกัดกั้นการเกิดฝ้าด้วยอนาคนาโนอะลูมินัมออกไซด์โดยกระบวนการสปาร์ค”
นักศึกษาผู้นำเสนอผลงาน (นักประดิษฐ์)
1. นางสาวศิริพรรณ พจน์เพริศ
2. นางสาวกันธิชา ประทินทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติของนาโนเซลลูโลสจากไม้ไผ่และการนำไปใช้ประโยชน์”
นักศึกษาผู้นำเสนอผลงาน (นักประดิษฐ์)
1. นางสาวปริฉัตร ทิพย์ชัย
2. นางสาวศศินา หินโม
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 

รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง “การพัฒนาสารเคลือบไข่จากวัสดุชีวภาพเพื่อการรักษาความสดของไข่”
นักศึกษาระดับปริญญาโทผู้นำเสนอผลงาน (นักประดิษฐ์)
1. นางสาวณัฐกาญจน์ หอมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง “พื้นรองเท้าเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซยาง และสารเติมแต่ง”
นักศึกษาผู้นำเสนอผลงาน (นักประดิษฐ์)
1. นางสาวอารยา ขอดแสงมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

แกลลอรี่