ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มช. ในงาน Thailand National Universities Promotion Seminar (TUPS) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในงาน Thailand National Universities Promotion Seminar (TUPS) โดยในการนี้ อ.ดร.จักรพงษ์ ขึ้นแสน ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี จำนวน 17 หลักสูตร ในงานมีผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมกว่า 300 คน ทั้งนี้ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 5 อันดับแรกของไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์ Yunnan Around Asia International Education Center มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
แกลลอรี่