การพัฒนาองค์กร การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนองแผนกลยุทธ์ 2020 IWISH: OKRs (Objectives and Key Results)

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาองค์กร การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนองแผนกลยุทธ์ 2020 IWISH: OKR งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น ณ ร้านภูไพรพรรณ จ.เชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรงานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาลทุกระดับในงานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล จำนวน 30 คน เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ OKR ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสร้างแผนปฏิบัติการที่สำคัญในการตอบสนองแผนกลยุทธ์ 2020 IWISH และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม