บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัด หรือผู้ที่ปฏิบัติงานประจำที่คณะวิทยาศาสตร์ ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ดังนี้

อ่านประกาศ

แกลลอรี่