คณะแพทยศาสตร์ มช. ปรับปรุงห้องปลูกถ่ายไขกระดูก ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน

19 กันยายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงห้องปลอดเชื้อปลูกถ่ายไขกระดูก เพื่อรองรับการรักษาโรคเลือดด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน หรือผู้บริจาคอื่น ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นห้องปลูกถ่ายไขกระดูกที่มีความทันสมัยทางการแพทย์ โดยมีการออกแบบห้องที่ลดภาวะการติดเชื้อในทางเดินอากาศตามมาตรฐานการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการบริการและการวิจัยที่เป็นเลิศต่อไปในอนาคต


ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งโรคเลือดนั้น ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ หรือ ภาพทางรังสี และการตรวจทางพยาธิวิทยา แบบครบวงจร อย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยวิธีเปลี่ยนไขกระดูก(Bone Marrow Transplantation) ห้องปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นห้องที่ใช้รองรับในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคเลือดด้วยวิธีนี้


ในปัจจุบัน ห้องผู้ป่วยปลูกไขกระดูกมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่รอการรักษา และเพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานปัจจุบัน FACT - JACIE International Standards for Hematopoietic Cellular Therapy Product Collection, Processing and Administration 8th edition ที่มุ่งเน้นให้หอผู้ป่วยปลูกไขกระดูกที่มีการออกแบบระบบเพื่อลดการติดเชื้อในทางเดินอากาศ เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีเลิศ และปราศจากภาวะแทรกซ้อน


คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ปรับปรุงโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นห้องปลอดเชื้อปลูกถ่ายไขกระดูก ที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ณ บริเวณ ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การปรับปรุงห้องปลูกถ่ายไขกระดูกครั้งนี้เพื่อเสริมวิสัยทัศน์ พันธกิจในการเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจ เพื่อยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ด้านวิชาการ วิจัย และการบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล


เรียบเรียง : นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่