ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม "International Silk Road Science and Technology Innovation Exchange & Cooperation Forum" ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 เมษายน 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีและ รศ. ดร. นิสิต พันธมิตร ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม "International Silk Road Science and Technology Innovation Exchange & Cooperation Forum" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ Xiamen University, Fujian สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยในโอกาสดังกล่าว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม   

การเข้าร่วมการประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของ Professor Zhang Rong อธิการบดี Xiamen University และ China Science Center of International Eurasian Academy of Sciences ซึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับเชิญ

แกลลอรี่