แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award และ Best Paper Award จาก “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5”

16 มกราคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award และ รางวัล Best Paper Award สาขาการเงินและการบัญชี ผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวแบบพยากรณ์บริษัทจดทะเบียนที่อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Prediction model of potential delisted companies in the Stock Exchange of Thailand” จากการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5” (WMS Management Research National conference#5) ภายใต้แนวคิด “Innovative Strategies and Social Engagement” วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แกลลอรี่