การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

22 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง เป็นประธานกรรมการ คุณประภากร วทานยกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก เป็นกรรมการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี และผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่