โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารเลี้ยงช้าง เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอแม่แตงและแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่"

16 พฤศจิกายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารเลี้ยงช้าง เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอแม่แตงและแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่"????
โครงการนี้ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงช้าง ตามหลักที่ถูกต้องและเหมาะสมตามใบรับรองคุณค่าทางโภชนะ ทั้งนี้ได้เชื่อมช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายหญ้าตัดสดผ่านผู้รวบรวมภาคีเครือข่ายอย่างครบวงจร
ระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDG1 #CMUSDG8 #CMUSDG15
แกลลอรี่