อบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564

15 มีนาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในคณะฯ" ประจำปี 2564 เพื่อการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management) ด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาคบรรยายได้แนะนำความรู้ ความเข้าใจประเภทของเพลิง ,จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ,การป้องกันและแหล่งกำเนิดการเกิดไฟ ,วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จากนั้นภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและวิธีการอพยหนีไฟ โดยได้รับเกียรติจากเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่