พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมนานาชาติหลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Newborn Health Care

2 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมนานาชาติหลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Newborn Health Care สำหรับผู้รับทุนชาวต่างชาติ จาก 10 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกีนี ติมอร์เลสเต และ เวียดนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม กล่าวรายงาน คุณวัฒนวิทย์ คชเสนี ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA) Dr. Adeela Khan ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) และ Mrs.Elsie Hasdak ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ กล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำปี ค.ศ.2019 ระหว่างวันที่ 9 - 20 กันยายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1124873
แกลลอรี่