ทีมนักวิจัย มช. นำผลงานแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทางเคมีแนวใหม่ฯ คว้ารางวัลผลงานดีเด่น ในงาน 23rd WORLD STERILIZATION CONGRESS ที่สเปน

6 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

ทีมนักวิจัย มช. นำผลงานแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทางเคมีแนวใหม่ ที่อาศัยการเคลื่อนที่ของหยดและสมาร์ทโฟน
คว้ารางวัลผลงานดีเด่น ในงาน 23rd WORLD STERILIZATION CONGRESS ณ เมือง Barcelona ประเทศสเปน
18 พฤศจิกายน 2565

           ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่รวมนักวิจัยที่มีความความเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ผ่านกลุ่มวิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมบนความหลากหลายทางชีวภาพ (Center of Excellence for Innovation in Analytical Science and Technology for Biodiversity-based Economic and Society (I-ANALY-S-T_B.BES-CMU)) ได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทางเคมีแนวใหม่ ที่อาศัยการเคลื่อนที่ของหยด (platform with moving drop) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายเป็นส่วนประกอบ เช่น ก้านคนกาแฟ ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์โดยใช้ปริมาตรในระดับไมโครลิตร ติดตามตรวจวัดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นด้วยสมาร์ทโฟน

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ระดับแนวหน้า (Q1) และยังได้รับเกียรติให้ขึ้นปกของวารสาร Talanta  อีกทั้งได้ดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายไปสู่การประยุกต์ใช้จริง ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Molecules (Q1) และงานล่าสุด เป็นการขยายขอบเขตงานวิจัย โดยได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรม (บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด) เป็นผลงานที่ดำเนินการโดยนักศึกษาปริญญาโท และได้นำเสนอในงาน 23rd  WORLD STERILIZATION CONGRESS ณ เมือง Barcelona ประเทศสเปน และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ผลงานดีเด่น ในงานประชุมดังกล่าว

นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นายธีรภัทร์ อุ่ยรุ่งโรจน์ (นักศึกษาปริญญาโท), รศ. ดร. ภก. เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม, ศ. เกียรติคุณ ดร. เกตุ กรุดพันธ์, ดร. สุธาสินี อภิชัย

    เอกสารอ้างอิง

[1] Sutasinee Apichai, Kajorngai Thajee, Wasin Wongwilai, Sunanta Wangkarna,Pathinan Paengnakorn, Chalermpong Saenjum, Kate Grudpan, A simple platform with moving drops for downscaling chemical analysis incorporating smartphone detection, (2019)Talanta, 201, 226-229. doi.org/10.1016/j.talanta.2019.04.014
[2] Sutasinee Apichai, Kajorngai Thajee, Thanawat Pattananandecha, Chalermpong Saenjum, and Kate Grudpan, A Simple Minimized System Based on Moving Drops for Antioxidant Analysis Using a Smartphone, molecules, 26 (2021), 5744. doi.org/10.3390/molecules26195744
[3] Teerapat Ouirungroj, A smart-detection approach for protein residuals to evaluate the cleaning efficacy of reusable medical and surgical devices, 19th NOVEMBER 2022, 23st WORLD STERILIZATION CONGRESS, Barcelona, Spain.


แกลลอรี่