วิทย์ มช. จับมือ ไทย-ไลซาท พัฒนางานวิจัยการผลิตผงสังกะสีออกไซด์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

10 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

      เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณพนม พรมมิรัตนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด บริษัท ในเครือยูนิเวนเจอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการร่วมผลิตบัณฑิต (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ณ ห้องประชุม UV Board Room ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ผ่านบุคลากรจากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณกรธวัช กิ่งเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด(มหาชน) และคณะนักวิจัยในโครงการฯ ได้แก่ ผศ.ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ จากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ อ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม อ.ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่นและ อ.ดร.นัทธวัฒน์ เสมากูล จากภาควิชาเคมี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

แกลลอรี่