พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565

11 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์


         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งค่ายจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายได้รับการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติและทดลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยการควบคุมดูแลของครู อาจารย์ และพี่เลี้ยง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปต่อยอดทั้งในการแข่งขันทางวิชาการ และการเรียนในระดับสูงขึ้นไป
แกลลอรี่