การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “One Room One Lean งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน”

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “One Room One Lean งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน” ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม OPD 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลคณะกรรมการประกันคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 35 คน ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสำหรับคุณภาพ “Lean” ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานในหน่วยงาน