KIND BY CAMT จัด Workshop เพื่อสร้างมาตรฐาน ISO30401 ให้กับ กฟภ. - PEA

13 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม (KIND BY CAMT) ของวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างมาตรฐานองค์กรตามกรอบมาตรฐานการจัดการความรู้ (ISO30401) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. - PEA) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คนจากทุกภาคส่วนของกฟภ. ทั่วประเทศ

กิจกรรม Workshop นี้ได้มุ่งเน้นให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจในระบบการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO30401 และเพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานนี้ได้ นอกจากนี้ยังมี Workshop การจัดทำระเบียบวิธีปฎิบัติเรื่องแผนการฝึกอบรมในองค์กรอีกด้วย

คณะวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 เป็นวิทยากรในการดำเนินงานครั้งนี้ ร่วมกับอาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ อาจารย์นักพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยใน Workshop นี้มีระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง และจัดขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Workshop นี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในระบบการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO30401 และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมาตรฐานคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกฟภ. PEA ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
แกลลอรี่