กิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวแพทย์ ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

21 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยสกุล ประธานคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาสหกิจศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวแพทย์ ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ต่อไป เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=104 

แกลลอรี่