หลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
หลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ระดับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ประธานหลักสูตร เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ในวันที่ 24 มกราคม 2565
แกลลอรี่