ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65

24 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ พลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร "การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานและการให้บริการของอุทยานฯ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการศึกษาดูงานจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของภาคเหนือ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรกรบรรยายในหัวข้อ "เมืองอัจฉริยะ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ" พร้อมด้วย และนายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์ยาเสพติด" ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


รายละเอียดประกอบข่าว : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
 

แกลลอรี่