ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการ มจธ.

13 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการ มจธ. โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 13.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 The Knowledge Exchange (KX) กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำแถลงข่าว “โอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการในตลาดแรงงาน” โดยมีผู้แทนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 6 แห่ง ขึ้นกล่าวรายงานและกล่าวถึงความร่วมมือของโครงการฯ ดังนี้
1. รศ.น.สพ. ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ท่านผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผศ. ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผศ. ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
5. รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจธ. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้บริหารจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พี่น้องคนพิการ และสื่อสารมวลชน

จากการดำเนินโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน มจธ. และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพได้ โดยการจัด ฝึกอบรม-ฝึกงานในอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการและความสามารถของคนพิการโดยนำกลไกตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 มาตรา 35 ช่วยในการขับเคลื่อนโครงการ และผู้สำเร็จการอบรมตามโครงการรวม ทั้งสิ้น 10 รุ่น แล้วนั้น ส่งผลให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของโอ กาสที่เท่าเทียมของคนพิการในตลาดแรงาน จึงได้ให้ มจธ. ดำเนินโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยดำเนินการร่วมกับ 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำข้างต้น

และภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “เปิดแผนและหลักสูตรเพิ่มศักยภาพคนพิการของสถาบันอุดมศึกษาไทย“ จากสถาบันศึกษาชั้นนำ 6 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค

คณะทำงานขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้พัฒนาทักษะความสามารถเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ ให้คนพิการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ในการที่จะมาผลักดันทุกๆ มิติของสังคมไทย

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #KMUTT #SDU #CMU #KMITL #PSU #KKU #PWDsKMUTT #CEC #HigherEdForPWD #โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ #ครบรอบ10ปี #เติมเต็มEmpower #งานคนพิการ

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/higheredforpwd/posts/pfbid02wxm6dfau6Z9kGQrgexZpk31TEajzvhDiiuoVqhv6RQyZMkZrFEu45iSNm1WRd3Sul
แกลลอรี่