CMUBS จัดแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนแก่นักศึกษาภายในคณะ

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 ก.พ. 2566 งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาเอกต่างๆ ภายในคณะฯ อาทิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ รวมถึงวิธีการเตรียมความพร้อม โดยมีตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ บรรยายให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 และห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ BAB1322

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่