โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566

10 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่นักศึกษาและอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานก่อนไปเริ่มงานสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่