ครบรอบ 47 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ และ ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.

28 สิงหาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี และ วาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบพิธีทางศาสนา นอกจากนี้คณะฯ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ปี ได้แก่ คุณจักรภพ ธาตุสุวรรณ และ คุณสุพล มูลวิไชย พิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ประกอบด้วย อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์ ด้านการวิจัยทางการพยาบาล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ บุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ ได้แก่ คุณมนัสชนก ศรีธีระจิตต์ สายบริการ ได้แก่ คุณชนกนันท์ ปันสม และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ คุณวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย รางวัลดังกล่าวมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและประกาศเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นเกียรติประวัติสืบไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562


FON CMU Channel (Clips) https://www.youtube.com/watch?v=gX2dWJJ-qaM&t=34s


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1089153
แกลลอรี่