พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระหว่าง บริษัท AI and robotics Ventures (ARV) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) และ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

27 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระหว่าง บริษัท AI and robotics Ventures (ARV) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) และ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ในงานสัมมนายกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างคน สร้างเมือง (องค์ความรู้)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยข้อมูล ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ นำไปสู่เมืองในรูปแบบ Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีหัวใจหลักคือ ข้อมูลเมือง (City Data) และการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (STEP)
แกลลอรี่