โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่อง API Automation Testing

6 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่อง API Automation Testing ในวันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ.2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนี้จัดอบรมเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ การทดสอบซอฟต์แวร์ในระดับหน่วย และระดับเอพีไอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น และการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ ทั้งในระดับของหน่วยย่อย และในระดับของเอพีไอ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพได้
รายละเอียดหลักสูตร
“API Automation Testing”
- ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ API ในรูปแบบต่างๆ เช่น Web Services และ REST API
- เรียนรู้การทดสอบ API ในรูปแบบต่าง ๆ
- การพัฒนาชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติสำหรับ API
- เรียนรู้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการเขียนชุดการทดสอบแบบอัตโนมัติ
- ทำการออกแบบชุดการทดสอบ API
#camtcmu #AstisanBrainAcademy #บริษัทสยามชำนาญกิจจำกัด #วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่