กิจกรรม“วันสานสัมพันธ์ สว.มช. ครั้งที่ 2 ปี 2563”

10 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ชมรมผู้เกษียณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ชก.มช.) จัดกิจกรรมชมรมผู้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “วันสานสัมพันธ์ สว.มช.” ครั้งที่ 2 ปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ เพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ และเป็นการต้อนรับผู้เกษียณใหม่ ปี 2563


รองศาสตราจารย์ ประทีป จันทร์คง ประธานชมรมผู้เกษียณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ชก.มช.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำผู้ที่เกษียณอายุงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์การทำงาน จึงนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ อันจะทำให้เกิดขวัญกำลังใจที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ กองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆตามที่ชมรมผู้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขึ้น เพื่อให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ได้รับข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเกษียณไปแล้ว และเพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งชมรมผู้เกษียณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม ที่สนับสนุนให้ผู้เกษียณได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคม โดยชมรมผู้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นสมควรให้มีกิจกรรม “วันสานสัมพันธ์ สว.มช.” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ และยังเป็นการต้อนรับผู้เกษียณใหม่ ในปี2563 อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชมรมฯ และรับสมัครสมาชิกผู้เกษียณเข้าสู่ชมรมต่อไป

ข้อมูลโดย : ชมรมผู้เกษียณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ชก.มช.)
แกลลอรี่