หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

22 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ Horizon Village Resort และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเรียนตามหลักสูตร ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รวมถึงพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนจากประธานหลักสูตร และกิจกรรม Getting Together สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ (รุ่นที่ 33) กับรุ่นน้อง เพื่อสร้างความคุ้นเคยอันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่