ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Response of elephant peripheral blood mononuclear cells when stimulated with elephant endotheliotropic herpesvirus glycoprotein B (EEHV-gB) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Immunology and Immunopathology

14 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Response of elephant peripheral blood mononuclear cells when stimulated with elephant endotheliotropic herpesvirus glycoprotein B (EEHV-gB) ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Immunology and Immunopathology (Published : 28 February 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 2 Journal Impact factor 1.943

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../pii/S0165242723000314

งานวิจัยเรื่อง Response of elephant peripheral blood mononuclear cells when stimulated with elephant endotheliotropic herpesvirus glycoprotein B (EEHV-gB) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาแอนติเจนที่เหมาะสม ที่จะสามารถนำมาพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันความสูญเสียจากโรคติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างต่อไปได้ในอนาคต

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-research.php?id=30 

แกลลอรี่