ประชุมหารือ โครงการศึกษาสถานภาพโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมของประเทศ : สาขาการแปรรูปอาหาร

8 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) ในการเข้าร่วมการประชุมหารือ “โครงการศึกษาสถานภาพโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมของประเทศ : สาขาการแปรรูปอาหาร” โดยได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านระบบออนไลน์ภายใต้โครงการดังกล่าว ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ และยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และโครงสร้างเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย (Food Innopolis Network) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของอาเซียนและระดับโลก
แกลลอรี่