การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

29 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แนะนำการเรียนการสอน บรรยายภาพรวมการเรียนการสอนของหลักสูตร แนะนำแนวทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านทาง Zoom Meeting
แกลลอรี่