อาจารย์ CAMT รุกความร่วมมือต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ASTRA Project Steering Committee Meeting และต่อยอดความร่วมมือโครงการอื่น ๆ ณ ประเทศอิตาลี

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 (The 2nd Project Steering Committee Meeting) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ASTRA (Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia) ร่วมกับพันธมิตรจากสหภาพยุโรปและเอเชียอีก 7 สถาบัน เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Department of Social and Political Sciences, University of Florence ประเทศอิตาลี

สำหรับโครงการ ASTRA ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) ภายใต้กรอบการดำเนินงานของ Erasmus+ โปรแกรมเสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (Capacity Building in Higher Education: CBHE) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าภาพรวมของโครงการ หลังจากการดำเนินงานและร่วมกันขับเคลื่อน ASTRA ให้บรรลุภารกิจการส่งมอบผลลัพธ์ต่าง ๆ เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา

โดยคณะทำงานได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รายงานการส่งมอบผลลัพธ์ รวมถึงทบทวนแผนงานที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไป เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้งและดำเนินงานนำร่อง “ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย” หรือ “ASTRA R&D Innovation & Consulting Hub, CMU, Thailand” ซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

นอกจากนี้เหล่าพันธมิตรยังได้ร่วมกันหารือเพิ่มเติมถึงแนวทางความร่วมมือภายใต้โปรแกรม Capacity Building in Higher Education และอื่น ๆ เพื่อการยื่นขอทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในโครงการถัดไป ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือด้านวิชาการและความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปมากขึ้น
แกลลอรี่