อาจารย์ CAMT ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเท่าทันสื่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

10 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร ร่วมจัดอบรมโครงการแนะแนวการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนเพื่อให้นักเรียนสามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
แกลลอรี่