CAMT มช. จัดกิจกรรมอบรม Agile Concept เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน

29 เมษายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Agile Concept ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยคุณ ประธาน ดานเจริญกิจ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน การคิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบ Agile สามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ วินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่

แกลลอรี่