งานเปิดตัวโครงการ “Skills4Life: The Missing Piece แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย”

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

งานเปิดตัวโครงการ “Skills4Life: The Missing Piece แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “Skills4Life: The Missing Piece แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย” CMU Lifelong หรือ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวหลักสูตร “Skills4Life” ฟูมฟักทักษะจำเป็นในชีวิตและการทำงาน มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในตลาดแรงงานของประเทศไทยให้พร้อมรับการการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ โดยได้นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานของไทยในปัจจุบัน รวมทั้งความสำคัญของโครงการ “Skills4life” และ Soft skills หรือทักษะแห่งอนาคตที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานคุณภาพในสังคมได้ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ เมญ่า เชียงใหม่ (SFX Cinema MAYA)
ขอบคุณภาพและข่าวจาก : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แกลลอรี่