ครบ จบ! ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ที่ มช. กับการปรับหลักสูตรโท - เอก ใหม่ล่าสุด “การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Design and Development)”

25 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ครบ จบ! ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ที่ มช. กับการปรับหลักสูตรโท - เอก ใหม่ล่าสุด

“การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Design and Development)”

           คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตร “แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Design and Development)” หลักปรับปรุงรูปแบบใหม่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นแขนงวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีอาหารเชิงลึก ที่ได้เรียนรู้รอบด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ผนวกกับความรู้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียน ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการความรู้ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยผลักดันเป้าหมายประเทศไทยให้กลายเป็นครัวโลกได้เป็นอย่างดี

          บัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 ในปีการศึกษา 2566 นี้ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เปิดสอนหลักสูตรปกติ แยกเป็น 5 แขนงวิชา เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรภาคพิเศษ เรียน online วันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก เปิดสอนเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยแยกเป็น 3 แขนงวิชา และเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติด้วย

          ทั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ยังเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท online เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนทำงานได้เพิ่มเติมความรู้เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ และมีความรู้ในการทำธุรกิจทางด้านการแปรรูปอาหาร

           มากไปกว่านั้น “แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Design and Development)” ที่ได้กล่าวถึงในตอนต้นนั้น เป็นการปรับการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) โดยการผนวกองค์ความรู้ทางด้านออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร จะเพิ่มโอกาสทางเลือกให้กับผู้เรียนมากขึ้น นักศึกษาจะได้ความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมอาหาร มีความรู้ในการทดสอบผู้บริโภคและการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส เพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้

รายละเอียดบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ)
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์ (Food Science and Nutrition)
- แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Design and Development)
- แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
- แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (Food Process Engineering)
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ ๓ (ภาคพิเศษ เรียน online เสาร์-อาทิตย์ Special Plan (IS)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ) (Packaging Technology)

ระดับปริญญาเอก
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคปกติ)
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
- แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ)

หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053 948 208 หรือ https://admission.grad.cmu.ac.th

คลิปหลักสูตรโท-เอก FST ปกติ
https://www.youtube.com/watch?v=m_JxaDuPk98

คลิปหลักสูตรโท-เอก FST-inter
https://fb.watch/lLuaQaOSUX/แกลลอรี่