คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับ Asia Association for Global Studies (AAGS) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AAGS 13th Annual International Conference ในหัวข้อ " Heterodoxy in Global Studies"

26 มีนาคม 2562

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับ Asia Association for Global Studies (AAGS) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AAGS 13th Annual International Conference ในหัวข้อ " Heterodoxy in Global Studies" จัดขั้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในงานประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ Professor Patrick William Strafford, President เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการประชุมดังกล่าว ทางสมาคม AAGS มุ่งหมายให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน อภิปรายแนวคิด และความรู้เกี่ยวกับโลกคดีศึกษา (Global Studies) ซึ่งเป็นการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการในประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ที่มีความเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม การประชุมแบ่งออกเป็น 6 Session ได้แก่

วันที่ 22 มีนาคม 2562

Session 1

 • Karsten Krueger: Emerging heritage communities in Shantou.
 • Caesar Apentiik: Heterodoxy: An emerging pedagogical approach to teaching development studies in institutions of higher learning.

Session 2

 • Julian Pigott: Staying sane in era of information overload:Heuristics as an antidote to the expert problem.

Session 3

 • Richard Miller: The dichotomy of two traps to world peace through the prisms of timeworn power diplomacy theories.
 • Chang Lee Soo: The conversion strategies of protestant missionaries in Chiang Mai city


Session 4

 • Gavan Gray: Media reinforcement and personification of 'the other' in international security.
 • (Plenary presentation) Patrick Strefford: Remodeling the state and international development.


วันที่ 23 มีนาคม 2562

Session 5

 • Kian Cheng Lee: Re-envisioning citizen diplomacy: Iconic case study of a multifaceted transnational PRC Chinese ethnopreneur.
 • Ryoko Nakano: Ontological insecurity and Japan’s struggle with the internationalization of memory and heritage.

Session 6

 • Achara Banjongprasert: New participatory spaces: The potential spaces for sustainable hydropower development in the lower Mekong region.
 • Nilofar Suhrawardy: Media power & Indian politicians’communal drive vs. secularism.

Workshop
Julian Pigott: Stupefaction by smartphone? The importance of reading and how to get students to do it.

ข้อมูลโดย : www.pol.cmu.ac.th/news/activities/1330.html
แกลลอรี่