การบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การสร้างงานกราฟิกและงานนำเสนอเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Canva”

2 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การสร้างงานกราฟิกและงานนำเสนอเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Canva” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Friday KM Arch CMU การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มาถ่ายทอดและนำเสนอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยมีคุณวิภาดา จี้รัตน์ พนักงานปฏิบัติงาน (ประชาสัมพันธ์) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่