อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเสวนา One health ในหัวข้อกรณีศึกษาการกลับมาพบโรคพิษสุนัขบ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ในรอบทศวรรษ ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

2 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนา One health ในหัวข้อกรณีศึกษาการกลับมาพบโรคพิษสุนัขบ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ในรอบทศวรรษ โดยมี ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา ซึ่งการจัดงานเสวนาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ และกลุ่มล้านนาด็อกเวลแฟร์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมถอดบทเรียนการกลับมาของโรคพิษสุนัขบ้าในรอบทศวรรษของเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางความร่วมมือการให้บริการฉีดวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้าและประเมินภูมิกันหลังการฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงสัมผัส และแนวทางแก้ปัญหาการระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=91

แกลลอรี่