พยาบาล มช. รับรางวัลพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนศรินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563

31 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คุณสุชาดา บุญแก้ว หัวหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขาบริการพยาบาล ประเภทการบริหาร และ คุณสุพรรณี เตรียมวิศิษฎ ผู้ตรวจการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขา วิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนศรินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
แกลลอรี่