ธนาคารออมสินร่วมกับ KIND BY CAMT อบรม KM Architecture

14 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ธนาคารออมสินร่วมกับศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัตกรรม หรือ KIND BY CAMT (Knowledge and Innovation Development Center)
ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความร่วมมือและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการความรู้องค์กร (KM Architecture) โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO 30401 และผู้ดูแลโครงการภายใต้ศูนย์ KIND Center ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้ และนวัตกรรม/รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์


กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ธนาคารออมสินมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการทำงานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการต่อลูกค้า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการความรู้องค์กร (KM Architecture) และเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานของธนาคารออมสินในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของธนาคารออมสินในการสร้างและพัฒนาความรู้และการจัดการนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร และมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาง KIND BY CAMT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกับธนาคารออมสิน จะช่วยยกระดับความรู้และความเข้าใจในด้าน KM Architecture ในระดับองค์กรของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจและสนับสนุนจากบุคลากรและผู้บริหารของธนาคารออมสินอย่างสูง และยังเป็นสัญญาณดีที่แสดงให้เห็นว่าธนาคารออมสินมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อประชาชนและธุรกิจในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมลี อาคาร 4 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

แกลลอรี่