การชำระหนี้สินและคืนหนังสือ สำหรับนักศึกษาคาวว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

30 ตุลาคม 2566

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดแจ้งการชำระหนี้สินและคืนหนังสือ สำหรับนักศึกษาคาวว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
     กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีหนี้สินต่อสำนักหอสมุด นักศึกษาจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้สำเร็จการศึกษา

แกลลอรี่