รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

10 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 533 088 1149