ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy ประจำเดือนกันยายน 2562

20 กันยายน 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy ประจำเดือนกันยายน 2562
ณ ห้อง ITSC Living Library ชั้น 1 อาคาร 2 รอบเช้า 9.30 - 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 2 โทรศัพท์ 0-5393-5036 

แกลลอรี่