รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ "เครื่องกรอง HAPPY ด้วยแผ่น HEPA "

4 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 1 จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เรื่อง "เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน" ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง "เครื่องกรอง HAPPY ด้วยแผ่น HEPA" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่