คณะวิทยาศาสตร์ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรทางเลือกใหม่

20 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์


      คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การระดมความคิดเห็น : การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกใหม่ คณะวิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูล และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกใหม่ในรูปแบบต่างๆ และเพื่อให้ได้แผนการเปิดหรือพัฒนาหลักสูตรทางเลือกใหม่ อย่างน้อย 3 หลักสูตร ในระยะเวลา 5 ปี โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้แทน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่