การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ความหลากหลายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทที่เปลี่ยนแปลง”

31 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ความหลากหลายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทที่เปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการวิจัย จากอินเดียอีสานสู่ล้านนา : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนิเวศเกษตรผสมผสานแบบ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” เพื่อการเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนต้นแบบ นวัตวิถีเกษตรยั่งยืน ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความหลากหลายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น” โดย ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมการนำเสนอผลงานจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 8 ท่าน เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

แกลลอรี่